DIGITALE VALGPORTRETT

I forbindelse med årets valg, ble alle partiene invitert til en samtale med Heggedalsposten. Av de partiene som stiller til valg har 8 deltatt i en times samtale, mens ett parti har sendt informasjon på mail. Alle partiene hadde i forkant fått en mail der vi orienterte om det vi ønsket å snakke om, og samtalene dreiet seg om følgende tre momenter:

  • Kommunale avgifter og kostnadsøkning i samfunnet generelt
  • Eldrebølgen
  • Dilemmaer knyttet til trafikkutvikling og samfunnsutvikling, med spesielt fokus på Røykenveien

Litt underlag med bakgrunn for ønsket tema er viste nedenfor. I tillegg fikk alle partiene mulighet til å snakke om et fritt valgt tema. En oppsummering av samtalene er gjengitt i Heggedalsposten 2023-3. Selv om samtalene var rigget rundt disse temaene, utviklet de seg selvfølgelig litt ulikt, og en mer utfyllende oppsummering av samtalene er derfor gjengitt digitalt. Heggedalsposten takker politikerne for at de stilte positivt opp til disse samtalene.

Ivar Granum (67)
Arbeiderpartiet,
ordførerkandidat
Tofte

Tonje Lavik (27)
Fremskrittspartiet
Spikkestad

Alt. tekst.

Lene Conradi (53)
Høyre,
ordførerkandidat
Nesbru

Alt. tekst.

Christin Gerner-Mathisen (57)
Industri- og næringspartiet
Nærsnes

Eva Høili (67)
Kristelig Folkeparti
Nærsnes

Hanne Lisa Matt (43)
Miljøpartiet De Grønne
Røyken

Alt. tekst.

Oddvar Igland (59)
Senterpartiet
Bleiker

Mette Kalve (69)
Sentrum
Engelsrud

Elisabeth Holter-Schøyen (61)
Venstre
Hallenskog

VEDLEGG: INTRODUKSJON FOR ØNSKET TEMATIKK I SAMTALE MED POLITIKERNE

Bakteppet for ønsket om å snakke om kostnader er vel kjent. Vi vet at både kommunens velgere og politikere er opptatt av dette. Samtidig er det utfordringer på mange områder, eksempelvis når det gjelder VA som krever investeringer, og dermed er det en risiko for økte kostnader for innbyggerne på toppen av alle de andre kostnadene. Vi har lyst til å formidle partienes fokus på dette området og tanker om mulige tiltak for å holde kontroll på kostnadene.

Følgende overskrift sto å lese i Aftenposten 18/4-2023: «Se opp! 80-åringene kommer. Hvem vil bo i en kommune som ikke klarer å gjøre oppgavene sine?» Eldrebølgen er et tema som har fått betydelig fokus det siste året, der bomiljø, sosialt nettverk, trygghet for pårørende, verdighet i alderdommen alle er eksempler blant mange temaer som har blitt belyst det siste året – samtidig som også dette er et område som selvfølgelig har en kostnadsside. Hvordan legge til rette for bistand de siste årene som også rommer omsorg – ikke «bare» teknologiske hjelpemidler. Norges innbyggere har fått klar beskjed om at vi må planlegge for alderdommen, men hva vil være hovedfokuset til nettopp ditt parti? Hvilke løsninger vil dere jobbe for. Det har vi også lyst til å formilde.

Den siste saken har vært et tema som Heggedalsposten har fulgt gjennom flere år. Vi konstaterer at den nye arealplanen inneholder en potensiell «trafikk-bombe». Dette er knyttet til kommunens naturlige ønske om å utvikle hele kommunen, samtidig som det overordnede trafikk-systemet ikke er tilrettelagt for økt- innbyggertall.  Regjeringen har signalisert at rammene for nasjonal transportplan ikke skal økes ytterligere ut over dagens nivå, noe som gjør at både realisering av E-18 forbi Asker sentrum og tverrforbindelsen E-134 fremstår som nokså i det «blå». Vi mener det er av interesse for våre lesere langs både Røykenveien og Slemmestadveien å høre hva slags tanker våre politikere gjør seg rundt denne situasjonen og om der foreligger noen ideer hos partiene om å utvikle en «plan B» som kan bidra til levelige vilkår langs disse veiene – mens vi venter på ny Røykenvei. Eksempelvis for dem som forsøker å ferdes uten bil i Grodalen …