Digitale valgportrett

Hjem/Heggedalsposten/Digitale valgportrett

Digitale valgportrett: Fremskrittspartiet

Tonje Lavik (27)
Parti: Fremskrittspartiet
Bosted: Spikkestad

FUNGERENDE TRANSPORT NØDVENDIG FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV

Alle skal kunne glede seg til å bli gammel 

Det var opplevelsen knyttet til bestefar på sykehjem som førte Tonje Lavik inn i politikken. Med en overbevisning om at det er mulig å få til endringer. Det er et optimistisk perspektiv hun bringer med seg, som knyttes til helt konkrete forslag til tiltak blant annet innen eldreomsorgen; et lavterskel tilbud med en helsestasjon for eldre eksempelvis etter forslag fra eldrerådet i et dialogmøte med partiet. Asker FrP foreslår også å etablere et kommunalt eldreombud.. En kontaktperson som kan kjempe de eldres sak.

Fritt valg

Valgfrihet er alltid i fokus, sier Lavik bestemt. Det gjelder i eldrepolitikken – med  fritt brukervalg og frihet til å bo hjemme samt frihet til å velge hvem man ønsker skal komme hjem til seg. Det gjelder transport: Vi legger til rette for at man kan bruke bilen, sier Lavik, men også at det skal være enkelt å velge kollektivt. Det gjelder også rullerende barnehageopptak, sånn at foreldrene står friere når det gjelder oppstart i barnehage. Det er ikke regler som hindrer dette, det må bare bestemmes i kommunen.

Planfri kryssing av Røykenveien

Lavik er opptatt av trygge skoleveier, og hun har merket seg ordningen med vakter ved Gjellumkrysset ved skolestart. Dette er viktig lokalt, sier hun, og forteller at FrP arbeider for en planfri kryssing. Hun påpeker kompleksiteten ved at både Røykenveien og Slemmestadveien er fylkeskommunale. Dette gjør det ekstra viktig å være en lokal pådriver i fylket. Veisakene er viktige for at Asker skal være en attraktiv kommune å drive næring i og bo i. Det er også avgjørende at tilbudet i kollektivnettet fungerer sammen, sier hun.

Effektivisering i kommunen

Lavik er opptatt av man enda ikke har tatt ut alle fordelene man skulle oppnå med sammenslåingen. Hun trekker frem områder der hun mener kostnader kan kuttes, eksempelvis å konkurranseutsette flere tjenester, samt kutt i de kommunale gebyrene og avgiftene for innbyggerne, der hun mener Asker ligger blant landstoppen.

Vi må redusere byråkrati i den offentlig sektor for det kommer til å bli tøffe prioriteringer når økonomien nå er svakere. Da dreier det seg om å ha fokus på kjerneoppgavene, sier Lavik – som i særdeleshet handler om skole og oppvekst, eldreomsorg og tekniske tjenester som renovasjon og vann/avløp. Prioritering betyr akkurat det, og Lavik er tydelig på at dyre prestisjeprosjekt ikke er en oppgave for kommunen. Derimot vil hun prioritere økt bemanning, særlig på natt, på sykehjemmene.

Asker skal være en god kommune å bo i – for alle

Det betyr, sier Lavik, at det må være sikre barnehager og et inkluderende miljø på skolene, arenaen der drømmer kan utvikles. Ikke alle har det bra i Askerskolen forteller Lavik, som har møtt elever som har delt hjerteskjærende historier om mobbing. Derfor vil FrP jobbe for å få et mobbeombud i Asker. Null- toleranse for mobbing blir ikke praktisert overalt, og det er et systemproblem, sier Lavik.

Pådriver for at Asker!

Lavik vil bruke stemmen sin, sier hun, og kommer med en sluttappell: Alle har mulighet til å påvirke – ved å bruke stemmen sin.

2023-05-16T18:09:48+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Venstre

Elisabeth Holter-Schøyen (61)
Parti: Venstre
Bosted: Hallenskog

MER NATUR – MINDRE UTSLIPP!

Elisabeth Holter-Schøyen er den mest «lokale» listetoppen av dem Heggedalsposten har snakket med. Som leder av hovedutvalg for samfunnstjenester og medlem av formannskapet, har hun vært tett på noen av de problemstillingene Heggedalsposten har tatt opp og dette bidrar til en samtale med mye «fakta på bordet».

For mer natur, og en renere Oslofjord

Stanse natur-tapet preger samtalen med Holter-Schøyen. Asker har eksempelvis en spesielt lang kystlinje, det forplikter understreker hun. Samtlige kommunale avløpsrenseanlegg har trengt fornying. Det handler om nitrogrensing av avløpsvann og om krav og tilrettelegging innen landbruket. Det handler også om noe så konkret som å stoppe miljø-gifter fra bunnstoff fra fritidsbåter langs fjorden. Årlig havner 358 tonn rett i sjøen. Dette kan ikke bare være kommunenes ansvar, sier hun, så hun vil bruke krefter på å sloss for at også staten skal være med på å stille krav og være med på å betale regningen. Ny temaplan vann og vann-miljø er nettopp behandlet og Holter-Schøyen trekker frem den store politiske enigheten både knyttet til behovet for fornying, men også for ønsket om å holde gebyrene på lavest mulig nivå.

Rett personell til riktig jobb?

Vi vil i de neste 40 år få 250 000 eldre over 80 år i Norge, men arbeidsstokken som skal håndtere dette, vokser ikke i samme tempo. Holter-Schøyen refererer til nylig presenterte utredning fra Helsepersonellkommisjonen. Dette er den store utfordringen ser hun, som gjør at vi må ha mange ulike løsninger for å møte eldrebølgen. Det må jobbes med organiseringen, frivillighet, digitalisering og ikke minst se på eldre som en ressurs. Og hun trekker frem ønsket om at pensjonerte helsearbeidere skal kunne arbeide uten å bli straffet for dette økonomisk Vi må rett og slett tenke nytt, sier hun, samtidig som hun understreker at de som trenger ekstra omsorg skal få det.

Konkrete tiltak for reduksjon i trafikk

Både med tanke på trafikkbelastning og natur, er Venstre opptatt av at boliger i så stor grad som mulig skal bygges nær knutepunkter. Når vi dreier samtalen inn på trafikk og de store veiene sukker Holter-Schøyen: Alle opp og nedturer som ved diskusjonene om E-134 hadde hun ikke sett for seg. Hun understreker viktigheten av samspill med fylkeskommune og storting på området. Mens vi venter på de store veiene, vil det likevel være viktig å jobbe for et det skal være enklere og rimeligere å reise kollektivt. Venstre vil jobbe for kutt i priser, familierabatt og for at hele Asker skal være i en takstsone.  Det å legge til rette for lokale arbeidsplasser er også et viktig skritt for å redusere behovet for bruk av privatbilen.

Utvikle det lokale næringslivet

Asker har en god forutsetning for å utvikle næringslivet, sier Holter-Schøyen.  Det er mange med høy utdanning i kommunen, vi har en spennende kystlinje som sammen med et lokalt kulturliv og gårdsbedrifter burde være av interesse for reiselivsnæringen, og hun minner om landbruks- og grøntnæringen som investerer betydelig for å være ledende i det grønne skiftet, med de mulighetene det gir for kortreist mat avslutter Holter-Schøyen.

2023-05-16T18:02:45+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Miljøpartiet De Grønne

Hanne Lisa Matt (43)
Parti: Miljøpartiet De Grønne
Bosted: Røyken

FOLK LIKER DET GRØNNE, FRISK LUFT OG FRAVÆR AV STØY

Lokalt engasjement avgjørende!

Hanne Lisa Matt er godt kjent med trafikkforholdene i Røyken, hun sykler stadig forbi, enten gjennom Grodalen eller via Underlandsveien.  Hun både forstår og lar seg imponerer over innsatsen som gjøres i Heggedal for å sette utfordringene på dagsorden. Engasjement i lokalmiljøet er viktig, sier Matt. Det kan være vanskelige å forstå prosessene når man ikke er jobber i dem i det daglige, men uten det lokale engasjement kan plutselig den 100-meterskogen som betyr så mye i hverdagen være borte.

Trafikkløsninger med fokus på de lavthengende fruktene

Det som ikke ligger i planene, tar det ofte lang tid å få gjort noe med, forteller Matt, som legger til at det på veien likevel finnes lavthengende frukter som kan realiseres. Det er dette hun har fokus på i sitt arbeid. Eksempelvis lavere fartsgrense, tiltak som motivere til samkjøring langs Røykenveien, matebusser, endring av soneinndeling på kollektivtrafikken, sånn at områdene utenfor Heggedal kan være i samme sone. eller mer støtte til trafikkvakter.  Samtidig peker også hun på at det hun beskriver som fragmenteringen av staten gir en stor utfordring. Dette belyses for øvrig på litt ulikt vis av de fleste av politikerne.

Samkjøring? Er det mulig?  Ja, mener Matt.  Teknologi kan gjøre det enkelt og erfaringen fra Tyskland tyder på at det ikke er så vanskelig. Ideen vekker minner hos Heggedalspostens utsendte. Det er ikke SÅ lenge siden at samkjøring var helt normalt – og i deler av Norge er det fortsatt helt vanlig. Det som gir en viss optimisme i saken, er at det ikke så mye som skal til for at kø-utfordringene reduseres betraktelig. 5-10% reduksjon i trafikken vil gi en helt annen opplevelse av kø, sier Matt.

Prioritering skal bety noe!

Erfaringen fra kommunestyret den siste perioden er at mange av partiene kan være enige om mye man har lyst til å få til sammen, til budsjettdiskusjonene kommer. Da er det viktig at de ulike perspektivene som de ulike partiene står for kommer frem. MDGs prioriteringer innen trafikk er helt klar; det er gående og syklende som kommer først, også om det skulle innebære ulemper for bilistene. Logikken er enkel og er knyttet til prioritering – det vil si: Velge noe bort.  Som dermed betyr at en løsning ofte ikke kan være en fordel for alle.

I eldrepolitikken er Matt opptatt av å skille mellom de som er avhengig av hjelp og alle dem som «bare» blir eldre. For den siste gruppen er det bare kreativiteten som setter grenser for mulighetene, og Matt trekker frem at samfunnsplanleggingen må legge til rette for at generasjonene kan møtes. I det daglige. For den første gruppen viser hun til politisk diskusjon den siste perioden om hvor mye som kan kuttes i dagens tilbud for å satse på innovasjon. Hun mener det er viktig at man ikke trapper ned dekningsgraden i bo- og behandlingshjem før man ser at nye grep faktisk virker.

2023-05-16T17:56:38+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Kristelig Folkeparti

Eva Høili (67)
Parti: Kristelig Folkeparti
Bosted: Nærsnes

EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET – OG NÅR DU TRENGER HELTTIDSPLASS, SKAL DEN VÆRE DER!

Ikke alle kan levere i barnehage med sykkel

Trygg skolevei er, litt spissformulert, en viktigere sak enn kø for Eva Høili. Vi legger opp til å bli fler i Asker, men vil ha ned bilbruken. Da må vi være litt pragmatiske – ikke alle kan levere i barnehage med sykkel fortsetter hun. Men fylket må ta inn over seg behovet for å satse på kollektiv, og det finnes muligheter sier hun; hyppigere båtavganger og en prissone på tog og buss i Asker er eksempler på dette, før hun gir uttrykk for at det oppleves som arrogant når fylkeskommunen bare overser kravet om fartsdumper på Røykenveien.

Enkle grep som kan gjøre en forskjell

Familiepolitikk, barn og unge er Høilis hovedinteresse i politikken, og hun er opptatt av tiltak som gjør at spesielt barnefamiliene får en god hverdag. Det gjelder både tidsklemme, barnehage og økonomi. Det har gjort inntrykk å snakke med unge som gruet seg til så mye og opplever seg ensomme. Et konkret tiltak er å ha nok voksne tilgjengelig, eksempelvis helsesykepleier knyttet til skolene – en voksen person som det er trygt å snakke med. Et enkelt grep i en tid der skoledagene for de fleste barn i praksis er som en full arbeidsdag. Da er det viktig at tiden er meningsfylt – og at barna føler seg sett, sier Høili. Det er ikke alltid så mye som skal til.

Det samme gjelder i eldreomsorgen. Høili forteller om sin demente mor som opplevde dette med å «bli sett» i praksis.  I avdelingen på Bråset så de at hun gjerne kunne brette tøy. En oppgave som skulle gjøres – og en oppgave moren gjorde med glede. Hun kunne være til nytte.

Vi har ulike interesser – hele livet

Høili er opptatt av at eldrebølgen ikke er en  tsunami som skal kvele oss, men  innebærer en ressurs. Vi lever lenger og er friskere! Men den dagen du trenger heltidsplass, så skal den være der, understreker hun. I mellomtiden må det jobbes for at tilbudene tar hensyn til at vi har ulike interesser, både de som ønsker å bo tett og nært og de som aller helst vil bo hjemme, selv om dette ikke er i rullatoravstand. Uansett ligger det mange muligheter når nye boligområder skal utvikles, og her blir den nye temaplanen for boligpolitikken viktig.

Kanskje er den virkelig store utfordringen tilgang på arbeidskraft. Dette vil kreve nye måter å tenke på der betydning av det gode naboskapet kan være en nøkkelfaktor, sier Høili, som ivrer for møtene på tvers av generasjonene.

Alle vil ha rent vann og et avløpssystem som fungerer …

Mange har merket seg at vann og avlsløpskostnadene har økt. Dette spørsmålet engasjerer Høili. Sektoren har vært underfinansiering i mange år, forteller hun, og dette har gitt et etterslep. Investeringer og fornyinger i VA-sektoren må være i et 100-års perspektiv og vi må fornye oss i takt med dette perspektivet. Ivaretakelse og forbedring av det vi har, må gå foran utviklingen av nett i nye områder, selv om det også skal legges til rette for nye arbeidsplasser og flere innbyggere. Her har Høili tro på at den teknologiske utviklingen kan gi oss økonomiske fordeler i dette som hun beskriver som en livsviktig og helt nødvendig satsing.

2023-05-16T17:52:10+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Sentrum

Mette Kalve (69)
Parti: Sentrum
Bosted: Engelsrud

ULIKE MENINGER OG KOMPETANSER ER SENTRALT I DEMOKRATIET

En stemme i sentrum

Sentrum kan sies å være et parti som er skapt for vår tid; det er tuftet på bærekraftmålene – og verdier. Når partiet nå stiller til kommunestyrevalget for første gang, er de selvfølgelig spente på resultatet. Siden det første landsmøtet i 2021, har de arbeidet med å bygge opp en helhetlig politikk spesielt på de områdene der de mener at norsk politikk har et tomrom, eksempelvis knyttet til  utenforskapsproblematikken. Sentrum ønsker å være en tydelig stemme som får frem fler perspektiver i diskusjonene. Det er Mette Kalve, partiets toppkandidat i Asker som forteller dette.

Utenforskap en kjernesak

Utenforskap er en kjernesak for Kalve. Både for dem det gjelder, men også for samfunnet. Et poeng hun trekker frem er at samfunnet samlet sett går glipp av verdifull kompetanse. I den sammenheng berører hun også betydningen av kostnader som faktor: Barnas fritid er blitt veldig organisert og det er dyrt for mange familier. Det kan lett føre til utenforskap

Eldre er en ressurs!

Utenforskap er relevant for vårt tema knyttet til poltikk for å møte de store barnekullene fra etterkrigstiden.  Kalve mener at vi må se at eldre også er en ressurs i samfunnet. Mange vil gjerne jobbe etter oppnådd pensjonsalder, det bør vi legge til rette for.  Samtidig må de som vil gå av med pensjon, kunne gjøre det. Eldre er ikke en homogen gruppe, men har ulike behov og ressurser som vi trenger, understreker hun, oppgitt over at vi tar oss råd til å miste seniorkompetanse i arbeidslivet. Det er et både og: Kommunen skal dimensjonere sitt tilbud for å møte gruppen – men vel så viktig er at det legger til rette for at den enkelte selv kan være forberedt. Da handler mye om fleksibilitet og ansvarlighet – og om måten eldre omtales på. I dag er vi rett og slett ikke fleksible nok; og vi har regulert oss bort fra en fleksibilitet.

Oslofjorden angår oss alle

Kalve er opptatt av Oslofjorden. En sak som indirekte berører vårt tema «kostnader» fordi dette handler om utslipp – og der hun er opptatt av at Asker, som ligger som en halvøy ut i Oslofjorden har et spesielt ansvar for at våre utslipp renses. Det betyr noe, sier Kalve – ikke bare for torsken, men handler også om de mulighetene til livskvalitet som ligger i det å bruke fjorden, på samme måte som velfungerende transport er avgjørende for mange i det daglige. Hun påpeker at det er spesielt når man regulerer nye boligområder at infrastrukturen i tilknytning til utbyggingen ivaretas slik at det ikke oppstår konflikter mellom gående, syklende og kjørende samtidig som kollektivtrafikken kommer fram i rushtidene.

Dialogen som fundament i demokratiet

Kalve har tro på dialog og mener det er svært viktig for et velfungerende demokrati at vi har ulike oppfatninger og kan diskutere oss fram til gode løsninger. Nettopp det å få frem ulike meninger er sentralt i selve demokratiet.  For eksempel det å snakke om eldre som en ressurs og ikke bare som et problem for samfunnet. Det gir et helt annet grunnlag for beslutninger enn om alle er like.

2023-05-16T17:43:48+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Arbeiderpartiet

Ivar Granum (67)
Parti: Arbeiderpartiet, ordførerkandidat
Bosted: Tofte

DE SMÅ DETALJENE KAN BETY SÅ MYE

Nedbemanning ikke nødvendigvis løsningen når kostnader må kuttes

Asker-samfunnet har som resten av Norge og Europa merket endringer; energikrise, inflasjon, usikkerhet … Asker setter som andre på bremsene. Ap har en annen tenking enn resten av kommunestyret når det gjelder måten man bremser på, sier partiets toppkandidat Ivar Granum. Når mer enn 180 mill kroner skal spares, er det lett at ostehøvelen og nedbemanning tas i bruk. Vi går imot nedbemanninger ved helseinstitusjonene sier Granum som heller vil se hvordan man kan spare inn på andre områder, eksempelvis økt grunnbemanning og reduksjon i innleie. Det ventes at bygge kostnader ila 2024 vil falle. Kostnader kan spares dersom kommunen investerer smart i forhold til utviklingen i byggekostnadene.

Man skal trives der man bor!

Omsorg for de eldste er et oppdrag som hele samfunnet må jobbe for. Man skal trives der man bor og være trygge på dem som kommer.  Det kan være de små tingene, sier Granum, som å passe på å fylle vann-glasset – være litt personlig. Vi ønsker å lytte, fortsetter han, det er viktig å se etter de helt lokale løsningene, og han viser til ett åpent møte på Borgen der nettopp lokale løsninger var teamet. Kommunen kan legge til rette når nye områder skal bygges ut, med mulighet for fellesarealer, og tilbud der folk bor. Granum er stolt av demenskoret og kjøkkenet i Hurum bo- og omsorgssenter – kjøkkenet leverer også mat på Bråset – det skal dufte av litt av at det er god mat på vei, sier han. Samtidig må alle være forberedt på å la andre komme inn i ditt liv, understreker han.

Utbygging i saktere tempo?

Når det legges opp til utbygging i Asker sør, så vil det kunne medføre økt trafikk på Røykenveien. Granum forteller at Ap ønsket å redusere vekstambisjonene i denne delen av Asker ved behandling av arealdelen, nettopp for å redusere trafikkbelastningen. De retter derfor innsatsen mot en ny tunnel under Oslo-fjorden og fortgangene i byggingen av E-134 til Viker, som begge tiltak vil bidra til redusert trykk på Røykenveien. Samtidig vil mer kortsiktige løsninger  langs Slemmestad og Røyken-veien være aktuelle, mener han, og trekker blant annet frem at det politisk enighet om at man ønsker 40-sone forbi Heggedal.

Utbyggingstakten handler ikke bare om vei, men også Vann og Avløp. Kostnadene ved renovering og utbygging er mindre i områder med tett bebyggelse. Det store etterslepet krever investeringer og de skal være selvfinansiert – det vil si at vi alle er med og betaler. Granum roser gamle Askers innbyggere som har betalt mest pr.innbygger etter kommunesammenslåingen, og understreker at det er tverrpolitisk enighet om at man ikke kan legge mer kostnader for vann, avløp og renovasjon nå.

Harmoniseringen mellom de tre kommunene fortsatt ikke helt ferdig

Granum er opptatt av at den nye kommunen skal fungere godt for alle innbyggerne, og han er fornøyd med at man har evnet å stå sammen om de vedtakene som er gjort med tanke på harmonisering. Fortsatt gjenstår det noe, og Granum understreker at Ap ser frem til å være med i prosessen med å skape nettopp et harmonisert Asker.

2023-05-16T17:32:19+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Industri- og næringspartiet

Christin Gerner-Mathisen (57)
Parti: Industri- og næringspartiet
Bosted: Nærsnes

E-18 OG E-134 MÅ PÅ PLASS

Kontakten med Industri og Næringspartiet (INP) har gått per mail og i det følgende gjengis punkter fra den oversendte informasjonen knyttet til transport og eldreomsorg:

Overordnet perspektiv transport:

 • Nasjonal Transportplan (NTP). Alle Askers prosjekter ligger nå øverst i bunken og er ferdigbehandlet. De er også prioritert øverst i bunken før denne regjeringen overtok. Vi er «samordnet politisk» i Fylkestinget mht. løsningen for Asker Kommune.
 • Alt i 2013 besluttet man å satse på fergene fra Slemmestad fordi dette villre være en politisk enklere avgjørelse, det ville bli billigere (enn veiutbygging) og samtidig gi Asker en mulighet til å komme raskere til en løsning hvor veksten kunne fortsette raskere.
 • For at løsningen skal lykkes må det være effektivitet omkring busstilbudet i regionen og binde dette sammen med fergeterminalen på Slemmestad.
 • For et område som vokser må det utvikles bedre kommunikasjonsløsninger over fjorden.
 • Det vil kunne utløse en langt større vekst og utvikling av Asker Kommune videre enn mye annet. Vi må ikke tenke at alle arbeidsplasser ligger i Oslo. Vi må begynne å jobbe med å få langt flere arbeidsplasser utover Hurumlandet, i kryssingen mellom Oslofjordtunnelen og Lier.

Konkrete prioriteringer transport:

 • Nye fremtidige fergetilbud fra Slemmestad bør i fremtiden utvikles til også å krysse Oslofjorden over til Drøbak, slik at regionen bindes sammen for gående og syklende. De må i dag reise omkring hele Oslofjorden via Oslo.
 • Det jobbes med å få overført veimyndighet fra staten til fylkene i det vi må få til en bedre sikkerhet på fylkesveiene i Asker.

Helse og omsorg:

Å få flere varierte bokonsepter er viktig for å restrukturere boligpolitikken i Asker Kommune. Dette fremkommer fra våre intervjuer omkring i kommunen og i samtale med flere interesserte eldre som i dag er omkring 65. De som nå skal gå av med pensjon.

 • Å være nærme hjemme er viktig for mange når helsen skorter. Vi er opptatt av hvordan kommune-Norge ivaretar pasienter som har hatt større inngrep/behandlinger /operasjoner
 • Mange ønsker mindre moderne småhus med tilgang til parkering rett inntil huset og ikke kun leiligheter. Dette må gjerne være tilknyttet er større tun med senter for felles aktivitet og stasjon for hjemmehjelpere i området tilknyttet.
 • Det må tillates at det bygges slike bokonsepter spredt omkring i Asker hvor det i dag er nærmiljøer hvor det forventes å bli veldig mange flere eldre i de neste 10-årene. Det savnes slike tilrettelagte boliger nært, for de som ønsker å flytte ut av større hus.
 • Asker Kommune kan bidra med å legge ut eiendom som er regulert spesielt med 60+ for øyet omkring nærstedene.

Partiet INP er et parti for de som vil endre på det bestående og som ønsker en ny førende politikk for landet.

2023-05-25T20:02:55+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Senterpartiet

Oddvar Igland (59)
Parti: Senterpartiet
Bosted: Nesbru

DET GODE LIVET SKAL KUNNE LEVES LOKALT!

Heggedal som pilot for utvikling av fritidstilbud

Iglands og Senterpartiets mål er å legge til rette for at det gode livet kan leves lokalt og at de enkelte områdene kan utvikles på sine egne premisser. Lokalsamfunnene bygges nedenfra, sier Igland og han trekker frem det sterke lokale engasjement i Heggedal som et eksempel, og viser til en workshop i Heggedal med  lokalsamfunnsutvalget der bl.a. FAU-representanter og elever møttes for å få frem ideer om hva man ønsket å få til i Heggedal. Senterpartiet vil foreslå Heggedal som pilot i Asker for å utvikle et bedre fritidstilbud til elever på mellomtrinnet.

Økte kostnader vil bety endringer i prioriteringene

Det kommer økte kostnader i samfunnet, blant annet til forsvar, konsekvenser av klimaendringer mm. Dette får betydning for flere sektorer og vil bety at noe må prioriteres ned, påpeker Igland. Nasjonalt ser vi eksempelvis at prioriteringene innen samferdsel skaper store diskusjoner. Det gjelder også E-18 og E-134. Kanskje det gir muligheter for nytenking, spør Igland og tenker litt høyt når det gjelder trafikken i Heggedal, som henger sammen med E-18-utbyggingen. (Som Heggedalsposten har orientert om tidligere, så er utvikling av ny Røykenvei koplet direkte til E-18 utbyggingen.) Han har stor tro på at ny E-134 fra Dagslett til E18 i Lier vil redusere trykket på Røykenveien, men spør også om det er tenkbart å snu litt på utbyggingsrekkefølgen på E-18. Hva om tunnel forbi Asker fremskyndes? Det ville muliggjøre oppstart av første delstrekning på ny Røykenvei.

Tverrpolitisk enighet om vann og avløp – VA

Et område der det ikke er enkelt å redusere innsatsen er håndtering av etterslepet innen vann og avløp. Det gjelder både våre basisbehov for rent vann, men også å rense Oslofjorden. En sektor som har behov for investeringer, med tilhørende kommunale avgifter på VA. Men understreker Igland: Det er stor tverrpolitisk enighet om at alt skal gjøres for å få en god balanse mellom utbedring – og det å holde kostnadene under kontroll. Igland gir i den sammenheng uttrykk for glede over den generelle forståelse av den økte interessen for verdibevarende vedlikehold.

Eldre er en ressurs

Når Heggedalsposten har utfordret politikerne om eldrebølgen, trekker Igland frem et annet perspektiv: Eldre må i langt større grad sees på som en ressurs i samfunnet, påpeker han. En økende andel  eldre innbyggere holder seg friskere og i god vigør lenger, noe som kommunens boligpolitikk kan snu til en mulighet. Kommunen må kreve at en andel av boligene i utbyggingsfelt skal være rimeligere enn markedspris for å gjøre det enklere å skifte til en aldersvennlig bolig som gjør at fler får anledning til å bo hjemme lenger. Dette vil i sin tur spare hjemmesykepleien for mye kjøring og dermed også spare samfunnet for kostnader avslutter Igland.

2023-05-16T17:27:20+02:0016. mai 2023|Digitale valgportrett|

Digitale valgportrett: Høyre

Lene Conradi (53)
Parti: Høyre, ordførerkandidat
Bosted: Nesbru

BALANSERT UTVIKLING, ANSVARLIGHET OG FRIVILLIGET: SENTRALE TEMAER FOR HØYRES ORDFØRERKANDIDAT

Frivillighetskraften – verdens viktigste drivkraft

Lene Conradi har i mange sammenhenger pekt på viktigheten av frivilligheten – og hun gjør det også i sin samtale med Heggedalsposten. Hun er stolt over at Asker har vært en frontrunner for utvikling av frivillighetsordningen og over at Asker var en av tre nominerte til frivillighetsprisen i 2022. Stolthet både fordi dette gir en indikasjon om at kommunen lykkes, og fordi hun, som hun sier, «blir slått i bakken og blir ydmyk  og takknemlig» av alt hun ser av praktisk arbeid som gjør en forskjell. Dette også med tanken om at frivillighet vil være en helt sentral faktor for å lykkes med den videre utviklingen av den nye storkommunen. For kommunen vil få trangere økonomiske rammer samtidig som det er mange utfordringer som må løses.

Verdighet og respekt

Trangere økonomiske rammer gir gjerne kostnadskutt og i praksis færre ansatte, eksempelvis innen helse og omsorg, så det er naturlig for Heggedalsposten å spørre hvordan man, hvis så skjer, skal kunne yte tilstrekkelig omsorg for dem som trenger det mest. Conradi trekker frem at den teknologiske utviklingen fortsatt gir mulighet for forenklinger innen denne sektoren, ved å ta i bruk teknologi, sånn at det ikke er den menneskelige omsorgen innsparingene går ut over. «Det skal være nok bo og omsorgsplasser  med trygghet for verdighet og respekt» påpeker hun. Samtidig understreker hun at dette er et område der frivilligkraften kan være spesielt viktig.

Ansvarlighet og nøkternhet

Conradi slår et slag for de trauste og gode begrepene edruelighet og nøkternhet i kommunal sektor som er blitt spesielt aktualisert nå da mange må snu litt ekstra på kronene. Det gjelder også Asker kommune, der det er behov for en rekke tiltak i hele kommunen, blant annet for å sikre Vann-og Avløpssituasjonen. Men sier Conradi; «Vi tar ansvar og er vant til å være edruelige», og  hun undrer seg; har det utviklet seg for mange forventninger til velferdsstaten, sånn at vi fremover må rette fokuset mer på de helt sentrale oppgavene?

Trafikk og næringsliv

Asker er, og skal være en attraktiv kommune for næringslivet sier Conradi.  En god vertskommune har eksempelvis tilgang på arbeidskraft og gode skoler. Nøkkelen er balansert vekst utdyper hun, men det innebærer også en risiko for økning i trafikk i blant annet Heggedal dersom det nasjonale vegsystemet ikke bygges. Hva om E-18-utbyggingen stopper opp, spør vi. Conradi er en helt sentral politiker når det gjelder å påvirke rammene for utvikling av nye E-18, så vi legger til: Finnes det en plan B? Den finnes ikke, sier Conradi. Asker er et så viktig knutepunkt i nasjonal sammenheng at det rett og slett ikke er aktuelt å stoppe utviklingen av E-18. Det lyser kampvilje i stemmen hennes! Både for utviklingen av E-18  – og for at vi skal utvikle Asker sammen.

Med kjærlighet for bygda

En bygd med urbane kvaliteter som balansere vekt og vern. Drivkraften for Conradi er kjærligheten til den blågrønne bygda.

2023-05-16T17:16:44+02:0014. mai 2023|Digitale valgportrett|
Gå til toppen