Elisabeth Holter-Schøyen (61)
Parti: Venstre
Bosted: Hallenskog

MER NATUR – MINDRE UTSLIPP!

Elisabeth Holter-Schøyen er den mest «lokale» listetoppen av dem Heggedalsposten har snakket med. Som leder av hovedutvalg for samfunnstjenester og medlem av formannskapet, har hun vært tett på noen av de problemstillingene Heggedalsposten har tatt opp og dette bidrar til en samtale med mye «fakta på bordet».

For mer natur, og en renere Oslofjord

Stanse natur-tapet preger samtalen med Holter-Schøyen. Asker har eksempelvis en spesielt lang kystlinje, det forplikter understreker hun. Samtlige kommunale avløpsrenseanlegg har trengt fornying. Det handler om nitrogrensing av avløpsvann og om krav og tilrettelegging innen landbruket. Det handler også om noe så konkret som å stoppe miljø-gifter fra bunnstoff fra fritidsbåter langs fjorden. Årlig havner 358 tonn rett i sjøen. Dette kan ikke bare være kommunenes ansvar, sier hun, så hun vil bruke krefter på å sloss for at også staten skal være med på å stille krav og være med på å betale regningen. Ny temaplan vann og vann-miljø er nettopp behandlet og Holter-Schøyen trekker frem den store politiske enigheten både knyttet til behovet for fornying, men også for ønsket om å holde gebyrene på lavest mulig nivå.

Rett personell til riktig jobb?

Vi vil i de neste 40 år få 250 000 eldre over 80 år i Norge, men arbeidsstokken som skal håndtere dette, vokser ikke i samme tempo. Holter-Schøyen refererer til nylig presenterte utredning fra Helsepersonellkommisjonen. Dette er den store utfordringen ser hun, som gjør at vi må ha mange ulike løsninger for å møte eldrebølgen. Det må jobbes med organiseringen, frivillighet, digitalisering og ikke minst se på eldre som en ressurs. Og hun trekker frem ønsket om at pensjonerte helsearbeidere skal kunne arbeide uten å bli straffet for dette økonomisk Vi må rett og slett tenke nytt, sier hun, samtidig som hun understreker at de som trenger ekstra omsorg skal få det.

Konkrete tiltak for reduksjon i trafikk

Både med tanke på trafikkbelastning og natur, er Venstre opptatt av at boliger i så stor grad som mulig skal bygges nær knutepunkter. Når vi dreier samtalen inn på trafikk og de store veiene sukker Holter-Schøyen: Alle opp og nedturer som ved diskusjonene om E-134 hadde hun ikke sett for seg. Hun understreker viktigheten av samspill med fylkeskommune og storting på området. Mens vi venter på de store veiene, vil det likevel være viktig å jobbe for et det skal være enklere og rimeligere å reise kollektivt. Venstre vil jobbe for kutt i priser, familierabatt og for at hele Asker skal være i en takstsone.  Det å legge til rette for lokale arbeidsplasser er også et viktig skritt for å redusere behovet for bruk av privatbilen.

Utvikle det lokale næringslivet

Asker har en god forutsetning for å utvikle næringslivet, sier Holter-Schøyen.  Det er mange med høy utdanning i kommunen, vi har en spennende kystlinje som sammen med et lokalt kulturliv og gårdsbedrifter burde være av interesse for reiselivsnæringen, og hun minner om landbruks- og grøntnæringen som investerer betydelig for å være ledende i det grønne skiftet, med de mulighetene det gir for kortreist mat avslutter Holter-Schøyen.