Mette Kalve (69)
Parti: Sentrum
Bosted: Engelsrud

ULIKE MENINGER OG KOMPETANSER ER SENTRALT I DEMOKRATIET

En stemme i sentrum

Sentrum kan sies å være et parti som er skapt for vår tid; det er tuftet på bærekraftmålene – og verdier. Når partiet nå stiller til kommunestyrevalget for første gang, er de selvfølgelig spente på resultatet. Siden det første landsmøtet i 2021, har de arbeidet med å bygge opp en helhetlig politikk spesielt på de områdene der de mener at norsk politikk har et tomrom, eksempelvis knyttet til  utenforskapsproblematikken. Sentrum ønsker å være en tydelig stemme som får frem fler perspektiver i diskusjonene. Det er Mette Kalve, partiets toppkandidat i Asker som forteller dette.

Utenforskap en kjernesak

Utenforskap er en kjernesak for Kalve. Både for dem det gjelder, men også for samfunnet. Et poeng hun trekker frem er at samfunnet samlet sett går glipp av verdifull kompetanse. I den sammenheng berører hun også betydningen av kostnader som faktor: Barnas fritid er blitt veldig organisert og det er dyrt for mange familier. Det kan lett føre til utenforskap

Eldre er en ressurs!

Utenforskap er relevant for vårt tema knyttet til poltikk for å møte de store barnekullene fra etterkrigstiden.  Kalve mener at vi må se at eldre også er en ressurs i samfunnet. Mange vil gjerne jobbe etter oppnådd pensjonsalder, det bør vi legge til rette for.  Samtidig må de som vil gå av med pensjon, kunne gjøre det. Eldre er ikke en homogen gruppe, men har ulike behov og ressurser som vi trenger, understreker hun, oppgitt over at vi tar oss råd til å miste seniorkompetanse i arbeidslivet. Det er et både og: Kommunen skal dimensjonere sitt tilbud for å møte gruppen – men vel så viktig er at det legger til rette for at den enkelte selv kan være forberedt. Da handler mye om fleksibilitet og ansvarlighet – og om måten eldre omtales på. I dag er vi rett og slett ikke fleksible nok; og vi har regulert oss bort fra en fleksibilitet.

Oslofjorden angår oss alle

Kalve er opptatt av Oslofjorden. En sak som indirekte berører vårt tema «kostnader» fordi dette handler om utslipp – og der hun er opptatt av at Asker, som ligger som en halvøy ut i Oslofjorden har et spesielt ansvar for at våre utslipp renses. Det betyr noe, sier Kalve – ikke bare for torsken, men handler også om de mulighetene til livskvalitet som ligger i det å bruke fjorden, på samme måte som velfungerende transport er avgjørende for mange i det daglige. Hun påpeker at det er spesielt når man regulerer nye boligområder at infrastrukturen i tilknytning til utbyggingen ivaretas slik at det ikke oppstår konflikter mellom gående, syklende og kjørende samtidig som kollektivtrafikken kommer fram i rushtidene.

Dialogen som fundament i demokratiet

Kalve har tro på dialog og mener det er svært viktig for et velfungerende demokrati at vi har ulike oppfatninger og kan diskutere oss fram til gode løsninger. Nettopp det å få frem ulike meninger er sentralt i selve demokratiet.  For eksempel det å snakke om eldre som en ressurs og ikke bare som et problem for samfunnet. Det gir et helt annet grunnlag for beslutninger enn om alle er like.