Oddvar Igland (59)
Parti: Senterpartiet
Bosted: Nesbru

DET GODE LIVET SKAL KUNNE LEVES LOKALT!

Heggedal som pilot for utvikling av fritidstilbud

Iglands og Senterpartiets mål er å legge til rette for at det gode livet kan leves lokalt og at de enkelte områdene kan utvikles på sine egne premisser. Lokalsamfunnene bygges nedenfra, sier Igland og han trekker frem det sterke lokale engasjement i Heggedal som et eksempel, og viser til en workshop i Heggedal med  lokalsamfunnsutvalget der bl.a. FAU-representanter og elever møttes for å få frem ideer om hva man ønsket å få til i Heggedal. Senterpartiet vil foreslå Heggedal som pilot i Asker for å utvikle et bedre fritidstilbud til elever på mellomtrinnet.

Økte kostnader vil bety endringer i prioriteringene

Det kommer økte kostnader i samfunnet, blant annet til forsvar, konsekvenser av klimaendringer mm. Dette får betydning for flere sektorer og vil bety at noe må prioriteres ned, påpeker Igland. Nasjonalt ser vi eksempelvis at prioriteringene innen samferdsel skaper store diskusjoner. Det gjelder også E-18 og E-134. Kanskje det gir muligheter for nytenking, spør Igland og tenker litt høyt når det gjelder trafikken i Heggedal, som henger sammen med E-18-utbyggingen. (Som Heggedalsposten har orientert om tidligere, så er utvikling av ny Røykenvei koplet direkte til E-18 utbyggingen.) Han har stor tro på at ny E-134 fra Dagslett til E18 i Lier vil redusere trykket på Røykenveien, men spør også om det er tenkbart å snu litt på utbyggingsrekkefølgen på E-18. Hva om tunnel forbi Asker fremskyndes? Det ville muliggjøre oppstart av første delstrekning på ny Røykenvei.

Tverrpolitisk enighet om vann og avløp – VA

Et område der det ikke er enkelt å redusere innsatsen er håndtering av etterslepet innen vann og avløp. Det gjelder både våre basisbehov for rent vann, men også å rense Oslofjorden. En sektor som har behov for investeringer, med tilhørende kommunale avgifter på VA. Men understreker Igland: Det er stor tverrpolitisk enighet om at alt skal gjøres for å få en god balanse mellom utbedring – og det å holde kostnadene under kontroll. Igland gir i den sammenheng uttrykk for glede over den generelle forståelse av den økte interessen for verdibevarende vedlikehold.

Eldre er en ressurs

Når Heggedalsposten har utfordret politikerne om eldrebølgen, trekker Igland frem et annet perspektiv: Eldre må i langt større grad sees på som en ressurs i samfunnet, påpeker han. En økende andel  eldre innbyggere holder seg friskere og i god vigør lenger, noe som kommunens boligpolitikk kan snu til en mulighet. Kommunen må kreve at en andel av boligene i utbyggingsfelt skal være rimeligere enn markedspris for å gjøre det enklere å skifte til en aldersvennlig bolig som gjør at fler får anledning til å bo hjemme lenger. Dette vil i sin tur spare hjemmesykepleien for mye kjøring og dermed også spare samfunnet for kostnader avslutter Igland.