Eva Høili (67)
Parti: Kristelig Folkeparti
Bosted: Nærsnes

EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET – OG NÅR DU TRENGER HELTTIDSPLASS, SKAL DEN VÆRE DER!

Ikke alle kan levere i barnehage med sykkel

Trygg skolevei er, litt spissformulert, en viktigere sak enn kø for Eva Høili. Vi legger opp til å bli fler i Asker, men vil ha ned bilbruken. Da må vi være litt pragmatiske – ikke alle kan levere i barnehage med sykkel fortsetter hun. Men fylket må ta inn over seg behovet for å satse på kollektiv, og det finnes muligheter sier hun; hyppigere båtavganger og en prissone på tog og buss i Asker er eksempler på dette, før hun gir uttrykk for at det oppleves som arrogant når fylkeskommunen bare overser kravet om fartsdumper på Røykenveien.

Enkle grep som kan gjøre en forskjell

Familiepolitikk, barn og unge er Høilis hovedinteresse i politikken, og hun er opptatt av tiltak som gjør at spesielt barnefamiliene får en god hverdag. Det gjelder både tidsklemme, barnehage og økonomi. Det har gjort inntrykk å snakke med unge som gruet seg til så mye og opplever seg ensomme. Et konkret tiltak er å ha nok voksne tilgjengelig, eksempelvis helsesykepleier knyttet til skolene – en voksen person som det er trygt å snakke med. Et enkelt grep i en tid der skoledagene for de fleste barn i praksis er som en full arbeidsdag. Da er det viktig at tiden er meningsfylt – og at barna føler seg sett, sier Høili. Det er ikke alltid så mye som skal til.

Det samme gjelder i eldreomsorgen. Høili forteller om sin demente mor som opplevde dette med å «bli sett» i praksis.  I avdelingen på Bråset så de at hun gjerne kunne brette tøy. En oppgave som skulle gjøres – og en oppgave moren gjorde med glede. Hun kunne være til nytte.

Vi har ulike interesser – hele livet

Høili er opptatt av at eldrebølgen ikke er en  tsunami som skal kvele oss, men  innebærer en ressurs. Vi lever lenger og er friskere! Men den dagen du trenger heltidsplass, så skal den være der, understreker hun. I mellomtiden må det jobbes for at tilbudene tar hensyn til at vi har ulike interesser, både de som ønsker å bo tett og nært og de som aller helst vil bo hjemme, selv om dette ikke er i rullatoravstand. Uansett ligger det mange muligheter når nye boligområder skal utvikles, og her blir den nye temaplanen for boligpolitikken viktig.

Kanskje er den virkelig store utfordringen tilgang på arbeidskraft. Dette vil kreve nye måter å tenke på der betydning av det gode naboskapet kan være en nøkkelfaktor, sier Høili, som ivrer for møtene på tvers av generasjonene.

Alle vil ha rent vann og et avløpssystem som fungerer …

Mange har merket seg at vann og avlsløpskostnadene har økt. Dette spørsmålet engasjerer Høili. Sektoren har vært underfinansiering i mange år, forteller hun, og dette har gitt et etterslep. Investeringer og fornyinger i VA-sektoren må være i et 100-års perspektiv og vi må fornye oss i takt med dette perspektivet. Ivaretakelse og forbedring av det vi har, må gå foran utviklingen av nett i nye områder, selv om det også skal legges til rette for nye arbeidsplasser og flere innbyggere. Her har Høili tro på at den teknologiske utviklingen kan gi oss økonomiske fordeler i dette som hun beskriver som en livsviktig og helt nødvendig satsing.