Christin Gerner-Mathisen (57)
Parti: Industri- og næringspartiet
Bosted: Nærsnes

E-18 OG E-134 MÅ PÅ PLASS

Kontakten med Industri og Næringspartiet (INP) har gått per mail og i det følgende gjengis punkter fra den oversendte informasjonen knyttet til transport og eldreomsorg:

Overordnet perspektiv transport:

 • Nasjonal Transportplan (NTP). Alle Askers prosjekter ligger nå øverst i bunken og er ferdigbehandlet. De er også prioritert øverst i bunken før denne regjeringen overtok. Vi er «samordnet politisk» i Fylkestinget mht. løsningen for Asker Kommune.
 • Alt i 2013 besluttet man å satse på fergene fra Slemmestad fordi dette villre være en politisk enklere avgjørelse, det ville bli billigere (enn veiutbygging) og samtidig gi Asker en mulighet til å komme raskere til en løsning hvor veksten kunne fortsette raskere.
 • For at løsningen skal lykkes må det være effektivitet omkring busstilbudet i regionen og binde dette sammen med fergeterminalen på Slemmestad.
 • For et område som vokser må det utvikles bedre kommunikasjonsløsninger over fjorden.
 • Det vil kunne utløse en langt større vekst og utvikling av Asker Kommune videre enn mye annet. Vi må ikke tenke at alle arbeidsplasser ligger i Oslo. Vi må begynne å jobbe med å få langt flere arbeidsplasser utover Hurumlandet, i kryssingen mellom Oslofjordtunnelen og Lier.

Konkrete prioriteringer transport:

 • Nye fremtidige fergetilbud fra Slemmestad bør i fremtiden utvikles til også å krysse Oslofjorden over til Drøbak, slik at regionen bindes sammen for gående og syklende. De må i dag reise omkring hele Oslofjorden via Oslo.
 • Det jobbes med å få overført veimyndighet fra staten til fylkene i det vi må få til en bedre sikkerhet på fylkesveiene i Asker.

Helse og omsorg:

Å få flere varierte bokonsepter er viktig for å restrukturere boligpolitikken i Asker Kommune. Dette fremkommer fra våre intervjuer omkring i kommunen og i samtale med flere interesserte eldre som i dag er omkring 65. De som nå skal gå av med pensjon.

 • Å være nærme hjemme er viktig for mange når helsen skorter. Vi er opptatt av hvordan kommune-Norge ivaretar pasienter som har hatt større inngrep/behandlinger /operasjoner
 • Mange ønsker mindre moderne småhus med tilgang til parkering rett inntil huset og ikke kun leiligheter. Dette må gjerne være tilknyttet er større tun med senter for felles aktivitet og stasjon for hjemmehjelpere i området tilknyttet.
 • Det må tillates at det bygges slike bokonsepter spredt omkring i Asker hvor det i dag er nærmiljøer hvor det forventes å bli veldig mange flere eldre i de neste 10-årene. Det savnes slike tilrettelagte boliger nært, for de som ønsker å flytte ut av større hus.
 • Asker Kommune kan bidra med å legge ut eiendom som er regulert spesielt med 60+ for øyet omkring nærstedene.

Partiet INP er et parti for de som vil endre på det bestående og som ønsker en ny førende politikk for landet.