Tonje Lavik (27)
Parti: Fremskrittspartiet
Bosted: Spikkestad

FUNGERENDE TRANSPORT NØDVENDIG FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV

Alle skal kunne glede seg til å bli gammel 

Det var opplevelsen knyttet til bestefar på sykehjem som førte Tonje Lavik inn i politikken. Med en overbevisning om at det er mulig å få til endringer. Det er et optimistisk perspektiv hun bringer med seg, som knyttes til helt konkrete forslag til tiltak blant annet innen eldreomsorgen; et lavterskel tilbud med en helsestasjon for eldre eksempelvis etter forslag fra eldrerådet i et dialogmøte med partiet. Asker FrP foreslår også å etablere et kommunalt eldreombud.. En kontaktperson som kan kjempe de eldres sak.

Fritt valg

Valgfrihet er alltid i fokus, sier Lavik bestemt. Det gjelder i eldrepolitikken – med  fritt brukervalg og frihet til å bo hjemme samt frihet til å velge hvem man ønsker skal komme hjem til seg. Det gjelder transport: Vi legger til rette for at man kan bruke bilen, sier Lavik, men også at det skal være enkelt å velge kollektivt. Det gjelder også rullerende barnehageopptak, sånn at foreldrene står friere når det gjelder oppstart i barnehage. Det er ikke regler som hindrer dette, det må bare bestemmes i kommunen.

Planfri kryssing av Røykenveien

Lavik er opptatt av trygge skoleveier, og hun har merket seg ordningen med vakter ved Gjellumkrysset ved skolestart. Dette er viktig lokalt, sier hun, og forteller at FrP arbeider for en planfri kryssing. Hun påpeker kompleksiteten ved at både Røykenveien og Slemmestadveien er fylkeskommunale. Dette gjør det ekstra viktig å være en lokal pådriver i fylket. Veisakene er viktige for at Asker skal være en attraktiv kommune å drive næring i og bo i. Det er også avgjørende at tilbudet i kollektivnettet fungerer sammen, sier hun.

Effektivisering i kommunen

Lavik er opptatt av man enda ikke har tatt ut alle fordelene man skulle oppnå med sammenslåingen. Hun trekker frem områder der hun mener kostnader kan kuttes, eksempelvis å konkurranseutsette flere tjenester, samt kutt i de kommunale gebyrene og avgiftene for innbyggerne, der hun mener Asker ligger blant landstoppen.

Vi må redusere byråkrati i den offentlig sektor for det kommer til å bli tøffe prioriteringer når økonomien nå er svakere. Da dreier det seg om å ha fokus på kjerneoppgavene, sier Lavik – som i særdeleshet handler om skole og oppvekst, eldreomsorg og tekniske tjenester som renovasjon og vann/avløp. Prioritering betyr akkurat det, og Lavik er tydelig på at dyre prestisjeprosjekt ikke er en oppgave for kommunen. Derimot vil hun prioritere økt bemanning, særlig på natt, på sykehjemmene.

Asker skal være en god kommune å bo i – for alle

Det betyr, sier Lavik, at det må være sikre barnehager og et inkluderende miljø på skolene, arenaen der drømmer kan utvikles. Ikke alle har det bra i Askerskolen forteller Lavik, som har møtt elever som har delt hjerteskjærende historier om mobbing. Derfor vil FrP jobbe for å få et mobbeombud i Asker. Null- toleranse for mobbing blir ikke praktisert overalt, og det er et systemproblem, sier Lavik.

Pådriver for at Asker!

Lavik vil bruke stemmen sin, sier hun, og kommer med en sluttappell: Alle har mulighet til å påvirke – ved å bruke stemmen sin.