Asker Kommune melder: Kapasiteten på avløpspumpestasjonen ved Trevaren er i ferd med å bli overskredet og det er behov for å bygge en ny.

Eksisterende pumpestasjon rives og erstattes med en ny, mer tidsmessig pumpestasjon med kapasitet til å kunne håndtere de avløpsmengdene, som befolkningsveksten i området er planlagt å gi i flere tiår framover. Stasjonen består av en toetasjes kjeller for rør og pumper og et overbygg med to rom, et med adgang til pumpesump og et med maskinrom, der anlegget styres fra. Avtrekket fra stasjonen føres over tak via et luktfjerningsanlegg. Bygget er plassert der det er.

Skjermbilde 2017 08 08 kl. 12.46.55

Den nye pumpestasjonen bygges for å sikre trygg håndtering av avløpsvann også etter at planlagte utbygginger i Asker og Røyken er gjennomført. Den nye pumpestasjonen vil ha en større buffer som gir kommunen lenger responstid ved uforutsett stans enn det en har i dag. Luktutslipp fra pumpestasjonen vil bli mindre fra ny pumpestasjon.

Det er lagt ekstra ressurser i utomhusarbeidene og i det eksteriørmessige, siden bygget vil inngå som en del av Heggedal Torg og Park. Plassering og materialvalg gjenspeiler dette.

Ulemper i anleggsperioden.
Anleggsperiode fra sent september 2017 til sommeren 2018.
I anleggsfasen vil det bli ulemper med støy fra anleggsmaskiner/byggeplass, boring og sprenging. Det vil bli anleggstrafikk ut og inn til anleggsplassen via Trevaren. Adkomst fra jernbanestasjonen til Heggedal vil skje via midlertidig bro litt nord for byggeplassen. Den eksisterende vil bli stengt i en lang periode og området inn til nabohuset blir gjerdet inn.