Det varsles fra entreprenøren nye arbeider på baksiden av nybygget. «Arbeidene vil bestå i tilbakefylling mellom fjellskjæring og nybygget samt at fjellkolle skal arronderes ned mot fremtidig ferdig terreng koter m.a.o. skyte arbeider. Arbeidene starter uke 20/2017 og har varighet inntil 2-uker. Naboer varsles da vi påvirker eiendommene fysisk og med støy. Vi utarbeider en sikkerhetsanalyse i forkant av arbeidene, denne vil avdekke nødvendige sikkerhetstiltak. Dersom vi finner det hensiktsmessig og nødvendig vil eventuelle sikkerhetstiltak som berører beboere og leietakere gis ytterligere informasjon om i forkant.»