Torsdag 29/3 klokken 1930 avholder Heggedal Vel årsmøte og åpent møte deretter; 

PROGRAM FOR MØTET: (Dokumentene til møtet finner du nederst i teksten!)

Kl 19.30 – 20.00 Gjennomføring av det ordinære årsmøtet med følgende program:

1 Godkjenning av innkallelse

2 Valg av møteleder

3 Valg av referent

4 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

5 Behandle og godkjenne årsberetning for 2011

6 Behandle og godkjenne regnskap for 2011 og budsjett for 2012

7 Valg av revisor

8 Valg av valgkomité for 2013 (3 personer)

9 Forslag fra styret om å endre § 7. «Styrets sammensetning» til:

Styret som velges på årsmøte skal bestå av en navngitt leder og 6 andre styremedlemmer (til sammen 7 personer). I tillegg velges to varamedlemmer. Det er normalt at alle medlemmene velges for 2 år om gangen, og slik at de ulike medlemmene velges for ulike år, hvor medlemmene kan overlappe hverandre. Det er styret selv som fordeler vervene som nestleder, sekretær, kasserer og tre styre-medlemmer som hver kan ha sine spesifiserte ansvarsområder. I tillegg skal varamedlemmene møte fast i styret, og det er styret som har myndighet til å utnevne varamedlemmene til styremedlemmer, og etter avtale gis også disse spesifiserte ansvarsområder. Styremedlemmene må være bosatt i 1389 Heggedal, og de bør representere en best mulig geografisk spredning.

10 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i henhold til det som blir bestemt på årsmøtet under pkt 9.

Kl 20.00 – 21.30 Folkemøte om nye rutetider for Spikkestadbanen – status for aksjonen.

Dokumentene til møtet finner du her: Regnskap 2011 budsjett 2012.pdfRegnskap-balense for 2011.pdfÅrsberetning 2011.pdf