Organisasjonens navn: Heggedal Pensjonistforening

Eventuelt organisasjonsnummer:

Er innmeldt i Brønnøysund – nr. blir oppgitt seinere

Navn på leder: Arne Sæther – Torpveien 34, 1389 Heggedal

Mailadresse:

arne.saether@tele2.no

Mobilnummer:

993 00 820

Nestleder: Anni Tangen – Grodalsåsen 9, 1389 Heggedal

Mailadresse:

(suppleres senere)

Mobilnummer:

66 79 72 22 (ikke mobil)

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Anne-Gro Celand – Krillåsveien 37, 1392 Vettre

Mailadresse:

(suppleres senere)

Mobilnummer:

901 38 538

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig)

HPF har ikke lokale vedtekter som avviker fra den standardvedtektmedlemskapet i Norsk Pensjonistforbund gir. I forbundets vedtekter heter detat de skal ”….ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser”. Det vil si at foreningen kan involvere seg i et hvilketsom helst spørsmål som angår pensjonistene i Heggedal.

HPF har – sammen med Heggedal Helselag – en forpliktende avtale med Asker kommune om driften av Heggedal Seniorsenter.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

HPF har pr.1.mai 2010 73 medlemmer

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

65-70 år:        10

71-75 år:          5

76-80 år:        20

81-85 år:        26

86-90 år:        11

91-95 år:          1

Foreningen hadde våren 2009 en gjennomsnittsalder på nøyaktig 80 år. I løpet av siste år har HPF fått en del nye medlemmer, født på 40-tallet, men gjennomsnittet ligger fortsatt over 81 år.

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Helt fra starten 12.mars 1969 har hovedaktiviteten vært månedlige møter med underholdning, litt dans, allsang, bingo (senere avløst av loddsalg, hvor medlemmene stort sett bringer med seg gevinster)

Fra første året har foreningen arrangert en 5 dagers tur til hotell/gjestgiveri for det meste på fjellet. I mange år var turen sponset, fordi HPF fikk en del tilskudd fra Asker kommune. Kommunen har imidlertid skåret kraftig ned på tilskudd til frivillige organisasjoner, og 5 dagersturen betales nå fullt ut av deltakerne.

HPF sponser en dagstur hver vår/forsommer. Turen arr. i samarbeid med Heggedal Helselag og Seniorsenteret.

På grunn av avtalen med Asker kommune er HPF nesten daglig involvert i driften av Seniorsenteret, bl.a. ved å stille med frivillig hjelp på kjøkkenet.

Oppstarten av Seniorsenteret i Heggedal (1994) har over tid gjort at HPFs ”rolle” endres, fordi aktivitetene på senteret griper direkte inn i flere av de områdene foreningen dekket alene i Heggedal i mange år.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Møtene i HPF er fastlagt til første onsdag i hver måned. Møtene starter kl.17.00, varer ca 2 ½ time, og holdes på Seniorsenteret.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Møtene i HPF er fastlagt til første onsdag i hver måned. Møtene starter kl.17.00, varer ca 2 ½ time, og holdes på Seniorsenteret.

Årsprogrammet for 2010 ser slik ut:

6.januar

Medlemsmøte                        Gjest: Ingunn Bjørgo (trekkspill/torader

3.februar

Medlemsmøte                        Gjester: Vollen & Bjerkås Pensj.forening

Musikk: Johnny og Genek

3.mars

Årsmøte

7.april

Medlemsmøte                        Gjest: Trygve Skogseide (trekkspill)

5.mai

Medlemsmøte                        Gjest: Øystein Yggeseth (bilder/film fra Heggedal)

31.mai

DagsturTil Aulestad (Bjørnson-jubileet)

2.juni

Medlemsmøte                        Gjest: Coreliakoret, med Astrid Guttormsen som dir

31.august

Idrettsdag            Gjellum: div. øvelser – utdeling av medaljer for årets øvelser, og for mange gangers deltakelse. Arrangeres for 12.året på rad.

 

1.-5.sept.

Høsttur 5 dager            Til Haugesund, med besøk på ”Flor og fjære” Karmøy, Rosendal (hjemtur) m.m. Samarbeid med Vollen og Bjerkås Pensjonistforening – ca 52 delt.

6.oktober

Medlemsmøte                        Gjester: Asker Seniorkor

3.november

Medlemsmøte

8.desember

Julebord                                  Musikk.

Egen hjemmeside:

Under arbeid